Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3740
Title: Những giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Tổ chức và quản lý
Issue Date: 1996
Abstract: Nghiên cứu làm rõ ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng vấn đề tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí. Khảo sát đánh giá thực trạng các mô hình tổ chức cơ quan báo chí Việt Nam. So sánh với một số nước trên thế giới về công tác báo chí. Những yêu cầu đặt ra cho côn
Description: Tác giả: Nguyễn Thị Thoa, PTS -- Từ khóa: Tổ chức bộ máy; Cơ quan báo chí
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6268
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3740
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000002810.pdf7.82 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.