Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3739
Title: Những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay
Authors: Lương, Khắc Hiếu
Keywords: Các vấn đề chung và tổng hợp của khoa học kỹ thuật, khoa học ứng dụng và của các ngành kinh tế quốc dân
Issue Date: 2005
Abstract: Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về tư tưởng chính trị và vai trò của nó đối với công tác xây dựng Đảng. Khảo sát thực trạng suy thoái tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên ở nước ta, làm rõ nguyên nhân và ảnh hưởng của thực trạng đó. Đề xuất một số q
Description: Tác giả: Lương Khắc Hiếu, TS; Trần Khắc Việt, PGS,TS; Đỗ Ngọc Ninh, PGS,TS; Lê Văn Tích, PGS,TS; và những người khác -- Từ khóa: Tư tưởng chính trị; Suy thoái tư tưởng chính trị; Đảng viên; Cán bộ lãnh đạo
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/10218
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3739
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000005811.pdf30.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.