Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3726
Title: Báo chí với hoạt động tuyên truyền xây dựng Đảng trong thời kì kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay - Các chuyên đề
Authors: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Thông tin đại chúng. Khoa học báo chí. Các phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng
Issue Date: 2003
Abstract: Báo cáo gồm 17 chuyên đề nghiên cứu về hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng trên báo chí, sự khác biệt giữa hoạt động tuyên truyền xây dựng Đảng trên báo chí với các phương tiện tuyên truyền khác. Nghiên cứu báo chí, nhận định, đánh giá có tính chất tổ
Description: Tác giả: Nguyễn Thị Thoa, TS -- Từ khóa: Báo chí; Tuyên truyền; Xây dựng Đảng; Kinh tế thị trường
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6058
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3726
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000004827-CD.pdf8.17 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.