Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3721
Title: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản sách ở nước ta hiện nay
Authors: Trần, Văn Hải
Keywords: Thông tin đại chúng. Khoa học báo chí. Các phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng
Issue Date: 1995
Abstract: Nghiên cứu đặc trưng của văn hóa và hoạt động xuất bản trong cơ chế thị trường. Từ đó làm rõ vai trò, đặc điểm, nội dung quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản sách trong cơ chế thị trường. Tìm hiểu yếu tố tạo nên hiệu lực quản lý Nhà nước về xuất bả
Description: Tác giả: Trần Văn Hải, PTS; Đường Vinh Sường; Trịnh Đình Thắng -- Từ khóa: Quản lý Nhà nước; Xuất bản; Xuất bản sách
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/8634
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3721
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000001812.pdf3.86 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.