Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3704
Title: Áp dụng phương pháp giảng dạy tình huống trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Việt Nam
Authors: Đào, Thị ái Thi
Keywords: Giáo dục
Issue Date: 2004
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng phương pháp dạy học tình huống trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Việt Nam. áp dụng phương pháp dạy học tình huống trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay. Xây dựng hệ thống tình huống
Description: Tác giả: Đào Thị ái Thi, ThS; Nguyễn Văn Thâm, PGS-TSKH; Đinh Văn Tiến, PGS-TS; Nguyễn Đăng Khoa, ThS -- Từ khóa: Phương pháp tình huống; Đào tạo; Bồi dưỡng; Công chức
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/8934
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3704
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000005270.pdf3.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.