Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3701
Title: Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân cấp xã ở nước ta hiện nay-Thực trạng và giải pháp
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Chính trị
Issue Date: 1997
Abstract: Thực trạng mối quan hệ giữa Đảng, cơ quan, các đoàn thể nhân dân cấp xã ở nước ta sau 10 năm đổi mới. Phân tích cơ sở lý luận việc xác định và giải quyết mối quan hệ giữa Đảng, cơ quan và các đoàn thể nhân dân cấp xã. Đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm đ
Description: Tác giả: Dương Xuân Ngọc, PGS-PTS; Nguyễn Thọ Khanh; Hoàng Chí Bảo; Nguyễn Chí Dũng; Đặng Gia Định -- Từ khóa: Đảng; Chính quyền; Đoàn thể; Hệ thống chính trị; Xã
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/9271
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3701
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000003132.pdf10.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.