Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3689
Title: Khía cạnh hành chính trong các tư tưởng triết học Trung Quốc cổ đại
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Tổ chức và quản lý
Issue Date: 2002
Abstract: Nêu vai trò, vị trí của vấn đề hành chính (HC) trong các tư tưởng triết học (TTTH) Trung Quốc cổ đại. Phân tích nội dung khía cạnh HC trong các TTTH Trung Quốc cổ đại. Đánh giá giá trị của các quan niệm về HC trong các TTTH Trung Quốc cổ đại đối với công
Description: Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, TS -- Từ khóa: Hành chính; Triết học; Tư tưởng triết học; Trung Quốc; Tư tưởng triết học cổ đại
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6099
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3689
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000004398.pdf4.99 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.