Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3674
Title: Giáo trình dân số học và truyền thông dân số
Authors: Tô, Huy Rứa
Keywords: Giáo dục
Issue Date: 1994
Abstract: Giáo trình dân số học và truyền thông dân số dùng cho giáo viên và sinh viên phân viên báo chí và tuyên truyền và các trường, khoa ĐH ngành KHXH và nhân văn; Giáo trình đã nêu bật những kiến thức cơ bản về mối quan hệ qua lại giữa dân số với sự phát triển
Description: Tác giả: Tô Huy Rứa, PTS; Phạm Đình Huỳnh -- Từ khóa: Dân số; Đào tạo; Đại học; truyền thông dân số
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6275
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3674
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000001544.pdf7.75 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.