Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3669
Title: Đổi mới phương thức quản lý đào tạo giảng viên lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
Authors: Đoàn, Phúc Thanh
Keywords: Giáo dục
Issue Date: 2006
Abstract: Trình bày vai trò và nội dung đổi mới phương thức quản lý đào tạo. Đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo và chất lượng đào tạo giảng viên và lý luận chính trị ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBC
Description: Tác giả: Đoàn Phúc Thanh, TS -- Từ khóa: Đào tạo giảng viên; Quản lý đào tạo
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/6073
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3669
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000006016.pdf3.66 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.