Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3661
Title: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với trí thức nước ta hiện nay
Authors: Ngô, Huy Tiếp
Keywords: Chính trị
Issue Date: 2007
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức Việt Nam. Đánh giá thực trạng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ tri thức từ 1996 đến nay. Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường hơn
Description: Tác giả: Ngô Huy Tiếp, TS; Đinh Ngọc Giang, ThS; Nguyễn Văn Biểu, PGS,TS; Phạm Tất Dong, GS,TS; và những người khác -- Từ khóa: Đảng cộng sản; Trí thức; Việt Nam
URI: http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/9822
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3661
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000006411.pdf4.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.