Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3658
Title: Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nhà nước (Qua khảo sát thực tế ở Hà Nội)
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Tổ chức;Cơ sở Đảng;Đổi mới;Phương thức lãnh đạo;Doanh nghiệp nhà nước
Issue Date: 2002
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài được triển khai với 4 nội dung chính, kết cấu thành 4 chương: Chương I: Doanh nghiệp nhà nước trong quá trình đổi mới và phát triển đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Khái niệm, vai trò của DNNN trong nền kinh tế quốc dân; Quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển DNNN - nội dung, thành tựu và những vấn đề đặt ra; Quan điểm, mục tiêu và giải pháp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN. Chương II: Đổi mới, kiện toàn về tổ chức của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước: Khái niệm, vai trò của TCCSĐ; Chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ trong DNNN; Thực trạng về tổ chức của TCCSĐ trong DNNN; Chương III: Phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước- thực trạng và vấn đề đặt ra; Khái niệm, nội dung phương thức lãnh đạo của TCCSĐ trong DNNN; Thực trạng phương thức lãnh đạo của TCCSĐ trong DNNN; Những vấn đề đặt ra. Chương IV: Một số quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước: Một số quan điểm cơ bản; Những giải pháp chủ yếu.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3658
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DUONG XUAN NGỌC.pdf512.04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.