Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3654
Title: Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay (qua khảo sát các trường đại học ở Hà Nội)
Authors: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục lí luận;Lí luận chính trị;Sinh viên;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn công tác giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học ở nước ta những năm gần đây, đề tài đề xuất một số phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục LLCT ở các trường đại học nhằm góp phần tạo ra đội ngũ trí thức vừa hồng vừa chuyên đáp ứng nhu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển kinh tế tri thức, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2837
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3654
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Anh Dao.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.