Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3645
Title: Ứng dụng tư duy lôgíc trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Issue Date: 2003
Abstract: Liệt kê các lỗi logic có thể xảy ra trong quản lý nhà nước bao gồm các lỗi logic vi phạm quy luật cơ bản của tư duy hình thức, các lỗi logic liên quan đến các hình thức cơ bản của tư duy... Trên cơ sở đó, đưa ra những tình huống logic trong quản lý hành chính nhà nước...
Description: Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1986
http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3645
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000057303.pdf6.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.