Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3641
Title: Quan hệ công chúng trong hoạt động xuất bản nước ta hiện nay
Authors: Trần, Văn Hải
Keywords: Xuất bản;Quan hệ công chúng;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ khái niệm về quan hệ công chúng, đặc điểm, vai trò của quan hệ công chúng trong hoạt động xuất bản, mối quan hệ hai chiều của quan hệ công chúng với truyền thông và xuất bản nước ta, công trình đi sâu nghiên cứu thực trạng thực hành quan hệ công chúng trong hoạt động xuất bản nước ta. Trên cơ sở đó, công trình kiến nghị phương hướng và các giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả của việc thực hành quan hệ công chúng trong lĩnh vực xuất bản nước ta hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3641
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran van Hai.pdf3.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.