Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3623
Title: Tác động của báo chí đối với việc xây dựng lối sống tích cực của thanh niên sinh viên hiện nay
Authors: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Báo chí;Lối sống;Thanh niên;Sinh viên
Issue Date: 1998
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài Làm rõ những biểu hiện, chiều hướng vận động của lối sống thanh niên sinh viên hiện nay, xác định được vai trò ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau trong đời sống xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng của báo chí đối với những diễn biến phức tạp trong lối sống của thanh niên sinh viên; Xác định những cơ sở khoa học, thực tiễn và dựa vào đó để hình thành những giải pháp đồng bộ nhằm huy động, kiểm soát và sử dụng hiệu quả toàn bộ hệ thống báo chí vào việc giáo dục, hình thành lối sống tích cực cho thanh niên sinh viên hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3623
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ta Ngoc Tan - DTCB 1997-1998.pdf530.38 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.