Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3622
Title: Những giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Báo chí;Tổ chức bộ máy;Chất lượng;Nâng cao
Issue Date: 1996
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài phân tích thực trạng tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí từ 1975 đến 1995; Xem xét điểm mạnh, yếu của các mô hình tổ chức bộ máy cơ quan báo chí trong thời kỳ bao cấp; Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của các cơ quan báo chí những năm đầu đổi mới chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường; Xem xét, đánh giá điểm mạnh, yếu của một số mô hình tổ chức bộ máy mới được hình thành, vấn đề phẩm chất chính trị và trình độ của đội ngũ cán bộ báo chí trong cơ chế thị trường; Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong phương thức quản lý báo chí hiện nay: mối quan hệ giữa toà soạn báo với cơ quan chủ quản, với các cơ quan chức năng, với các tổ chức Đảng trực thuộc; Đề xuất một số giải pháp khả thi đến năm2000 về: Mô hình tổ chức bộ máy cơ quan báo chí; Tiêu chuẩn cán bộ quản lý báo chí, cán bộ làm báo: phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên...;Những điều kiện để báo chí hoạt động thuận lợi nhất: cơ sở vật chất kỹ thuật, lương bổng cho cán bộ báo chí, môi trường giao lưu quốc tế.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3622
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thoa- DTCB.pdf630.08 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.