Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/362
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc giải quyết mối quan hệ cá nhân - xã hội trong đạo đức của người cán bộ cách mạng
Authors: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Mối quan hệ;Cá nhân;xã hội;Đạo đức;Cán bộ cách mạng
Issue Date: 2010
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 03 chương. Chương 1, đề cập đến vấn đề mối quan hệ cá nhân - xã hội và việc giải quyết mối quan hệ cá nhân - xã hội trong đạo đức; Chương 2, quan hệ cá nhân - xã hội trong tư tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về việc giải quyết mối quan hệ cá nhân - xã hội để giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/362
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TT HCM ve viec giai quyet.pdf29.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.