Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/351
Title: Quản lý các kênh xã hội hóa của mạng truyền hình cáp Việt Nam - thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Hồng Việt
Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm
Keywords: Quản lí;Kênh truyền hình;Xã hội hóa;Truyền hình cáp Việt Nam
Issue Date: 2011
Abstract: Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý các kênh truyền hình xã hội hóa ở VCTV của Đài Truyền hình Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm đổi mới công tác quản lý góp phần nâng cao chất luợng, hiệu quả các kênh xã hội hóa của mạng truyền hình cáp Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/351
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Nguyen Hong Viet.pdf515.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.