Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/342
Title: Thực trạng báo mạng điện tử Đồng bằng sông Cửu Long (Khảo sát báo điện tử baocantho.com.vn baoangiang.com.vn, baovinhlong.com.vn, baodongthap.com.vn từ năm 2003 đến 2010)
Authors: Lê, Thị Phà Ca
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Báo điện tử;Đồng bằng Sông Cửu Long;Thực trạng
Issue Date: 2011
Abstract: Luận văn tìm hiểu những vấn đề lý luận về BMĐT, những văn bản luật và dưới luật, các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến loại hình báo chí này; Cập nhật những thông tin, qui định, cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động Báo mạng ở các tỉnh ĐBSCL; Khảo sát thực trạng hoạt động của BMĐT ĐBSCL; Đề xuất các giải pháp cơ bản về tổ chức, mở rộng mạng lưới BMĐT ĐBSCL và nâng cao chất lượng các sản phẩm trên các trang BMĐT khu vực này.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/342
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Le Thi Pha Ca.pdf796.06 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.