DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Kinh tế : [99]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Niên giám thống kê Việt Nam 2016 = Statistical Yearbook of Viet Nam 2016
     (H.: Thống kê, 948tr.; 25cm, 2017)

 DSpace Thực hiện đường lối của Đảng về phát triển kinh tế nông nghiệp ở một số tỉnh, thành đồng bằng sông Hồng (1997-2010)
     TS. Vũ Quang Ánh (Nxb. Lý luận chính trị, 2017)

 DSpace Giáo trình quản trị nhân lực căn bản
     Mai, Thanh Lan (H.: Thống kê, 303tr, 2016)

 DSpace Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội
     Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (Thống kê, 537tr., 2008)

 DSpace Quản lý hiệu quả tài sản công
     Dag Detter (Chính trị Quốc gia - Sự thật, 332tr., 2017)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com