Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/332
Title: Đảng bộ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội lãnh đạo đổi mới kiện toàn hệ thống chính trị phường trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Sơn
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Đổi mới;Hệ thống chính trị;Đảng bộ;Cầu Giấy;Hà Nội
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về Đảng lãnh đạo HTCT và đánh giá đúng thực trạng vai trò lãnh đạo của Đảng bộ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trong đổi mới, kiện toàn HTCT phường trên địa bàn quận, luận văn đề xuất quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ quận trong đổi mới, kiện toàn HTCT phường đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và dân chủ hoá xã hội trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/332
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Son.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.