Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/327
Title: Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trên báo in hiện nay (Khảo sát báo Tài nguyên Môi trường, Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Lao động )
Authors: Phạm, Thị Minh Thắm
Advisor: Trần, Thế Phiệt
Keywords: Bảo vệ môi trường;Báo in
Issue Date: 2011
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về môi trường tự nhiên và vai trò của báo chí đối với bảo vệ môi trường tự nhiên; Khảo sát thực trạng phản ánh của một số tờ báo tuyên truyền về bảo vệ môi trường tự nhiên; Trên cơ sở đó, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo chí, góp phần nâng cao vai trò của báo chí đối với bảo vệ môi trường tự nhiên trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/327
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Pham Thi Minh Tham.pdf730.04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.