Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3142
Title: Chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện của tỉnh Hà Giang hiện nay
Authors: Nguyễn, Thanh Hà
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Chất lượng;Báo cáo viên;Cấp huyện;Hà Giang
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 118 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ BCV cấp huyện, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ BCV cấp huyện của tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3142
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THANH HÀ.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.