Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3138
Title: Tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hiện nay
Authors: Lê, Thanh Thủy
Advisor: Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Tuyên truyền;Xây dựng;Đời sống văn hóa;Khu dân cư;Bát Xát;Lào Cai
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 122 tr
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, khảo sát thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3138
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ THANH THỦY.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.