Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3136
Title: Đổi mới tuyên truyền kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng hiện nay
Authors: Hà, Ích Sơn
Advisor: Lương, Khắc Hiếu
Keywords: Đổi mới;Tuyên truyền;Kinh tế;Đồng bào dân tộc thiểu số;Quảng Uyên;Cao Bằng
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 127 tr
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn tuyên truyền kinh tế kinh tế cho ĐBDTTS ở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, giải pháp đổi mới tuyên truyền kinh tế cho ĐBDTTS ở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3136
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HÀ ÍCH SƠN.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.