Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3135
Title: Tuyên truyền về dân số và kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Tuyên truyền;Dân số;Kế hoạch hóa gia đình;Bắc Ninh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 105 tr
Abstract: Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về tuyên truyền DS-KHHGD; từ đó khảo sát thực trạng và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường tuyên truyền DS-KHHGD ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3135
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ THU TRANG.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.