Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3133
Title: Tổ chức sản xuất tin nội chính, ngoại giao tiếng Việt cho trang Web dịch vụ của Thông tấn xã Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Lộc
Advisor: Vũ, Thị Kim Hoa
Keywords: Tổ chức;Sản xuất;Tin tức;Ngoại giao;Tiếng Việt;Trang web;Dịch vụ;Thông tấn xã Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 109tr.
Abstract: Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, qua khảo sát quy trình sản xuất thông tin nội chính, ngoại giao tiếng Việt, luận văn chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của việc tổ chức sản xuất thông tin nội chính, ngoại giao của TTXVN và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất tin về lĩnh vực này.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3133
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VŨ THỊ LỘC.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.