Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3128
Title: Báo chí Đà Nẵng với vấn đề bảo vệ chủ quyền, biển đảo hiện nay
Authors: Trần, Thị Thái Hà
Advisor: Đinh, Văn Hường
Keywords: Báo chí;Đà Nẵng;Bảo vệ;Chủ quyền;Biển đảo
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 118tr.
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn báo chí Đà Nẵng đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, luận văn chỉ ra thực trạng, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường vai trò, tác động của báo chí Đà Nẵng trong việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3128
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Thị Thái Hà.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.