Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3127
Title: Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với kênh truyền hình VTCTUBE của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (Khảo sát từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2014)
Authors: Đồng, Hải Hà
Advisor: Nguyễn, Trí Nhiệm
Keywords: Thực trạng;Kênh truyền hình;Đài truyền hình kỹ thuật số VTC
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 113tr.
Abstract: Luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng trong công tác lựa chọn, biên tập chương trình và chất lượng của kênh VTCTube nhằm đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của kênh truyền hình này.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3127
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dong Hai Ha.pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.