Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3126
Title: Vấn đề bản quyền truyền hình tại Đài truyền hình Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Xuân Phúc
Advisor: Vũ, Quang Hào
Keywords: Bản quyền;Truyền hình;Đài Truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 163tr.
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về bản quyền truyền hình ở Việt Nam. Đề tài khái quát về diện mạo các vấn đề BQTH ở Việt Nam nói chung và Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng hiện nay. Qua đó, đề tài nhằm đề xuất một số khuyến nghị và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này trong thời gian sắp tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3126
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Xuan Phuc.pdf11.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.