Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3125
Title: Nâng cao chất lượng chương trình truyền hình thông tấn
Authors: Kiều, Mạnh Hà
Advisor: Đinh, Thị Thúy Hằng
Keywords: Chất lượng;Chương trình truyền hình;Thông tấn
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 116tr.
Abstract: Trên cơ sở một số vấn đề về lý luận và thực tiễn, khảo sát, đánh giá thực trạng về thông tin, phân tích việc tổ chức sản xuất tin bài phát sóng trên Kênh truyền hình thuộc diện khảo sát, luận văn đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng chương trình truyền hình Thông tấn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3125
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kieu Manh Ha.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.