Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3124
Title: Hiệu quả chương trình truyền hình tiếng khmer của Đài Phát thanh - truyền hình An Giang và Trà Vinh hiện nay
Authors: Nguyễn, Xuân Bằng
Advisor: Vũ, Thị Kim Hoa
Keywords: Hiệu quả;Chương trình truyền hình;Tiếng Khmer;Đài phát thanh - truyền hình;An Giang;Trà Vinh
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 128tr.
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu quả chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, luận văn khảo sát hiệu quả các chương trình truyền hình tiếng Khner, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của chương trình, từ đó đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình truyền hình tiếng Khmer trên sóng các đài phát thanh truyền hình An Giang và Trà Vinh.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3124
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Xuan Bang.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.