Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3123
Title: Hệ thống đài truyền thanh phường ở Hà Nội hiện nay - thực trạng và kiến nghị
Authors: Dương, Như Ý
Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Đài truyền thanh;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 152tr.
Abstract: Luận văn khảo sát thực trạng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh phường ở Hà Nội, đồng thời chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn và bất cập trong quá trình hoạt động; Đề xuất, kiến nghị nhằm cải tiến chất lượng, nội dung chương trình, hình thức thể hiện, phương thức truyền tải và các yếu tố liên quan đến cơ chế lãnh đạo, quản lý, công tác tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh phường ở Hà Nội.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3123
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong Nhu Y.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.