Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3122
Title: Báo mạng điện tử với vấn đề tuyên truyền đối ngoại bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn
Advisor: Ngô, Đình Xây
Keywords: Báo mạng điện tử;Tuyên truyền;Chủ quyền;Biển đảo;Đối ngoại;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 141tr.
Abstract: Thông qua khảo sát thực trạng Báo mạng điện tử với vấn đề TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam giai đoạn hiện nay, Luận văn sẽ chỉ ra những khó khăn và hạn chế khi TTĐN trên báo mạng điện tử của Việt Nam về vấn đề này, từ đó đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu tăng cường, nâng cao chất lượng TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên báo mạng điện tử giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3122
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hong Son.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.