Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3121
Title: Báo in với vấn đề xóa đói giảm nghèo vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Xuân Vũ
Advisor: Nguyễn, Đức Hạnh
Keywords: Báo in;Xóa đói giảm nghèo;Tây Bắc;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 118tr.
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn về vấn đề XĐGN vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay trên một số ấn phẩm báo in Trung ương và các tỉnh trên địa bàn nghiên cứu, luận văn chỉ ra thực trạng, đề xuất các phương hướng cụ thể nhằm tăng cường vai trò tác động của báo in trong công cuộc XĐGN ở vùng miền núi Tây Bắc.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3121
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Xuan Vu.pdf818.67 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.