Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3120
Title: Báo chí với vấn đề hiến máu tình nguyện hiện nay
Authors: Cù, Thị Lan Anh
Advisor: Đinh, Văn Hường
Keywords: Báo chí;Hiến máu;Tình nguyện
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 114tr.
Abstract: Luận văn nhằm khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng báo chí với vấn đề hiến máu tình nguyện. Trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của báo in, báo mạng điện tử đối với vấn đề hiến máu tình nguyện.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3120
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cu Thi Lan Anh.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.