Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3119
Title: Tổ chức sản xuất chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam - một số vấn đề đặt ra
Authors: Phạm, Thị Thanh Hoa
Advisor: Hoàng, Minh Lường
Keywords: Tổ chức;Sản xuất;Chương trình;Truyền thanh;Sân khấu;Đài Tiếng nói Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 112tr.
Abstract: Luận văn tổng hợp, hệ thống hoá những vấn đề về lý thuyết thể loại, những đặc trưng kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật và yếu tố báo chí của hình thức sân khấu truyền thanh; vận dụng những lí thuyết đã được trang bị để nhìn nhận, đánh giá về quy trình sáng tạo tác phẩm kịch truyền thanh. Trên cơ sở phân tích thực tế hoạt động của quy trình hiện nay, kết hợp với lý thuyết và những kinh nghiệm cá nhân người viết luận văn mong muốn luận văn là cuốn sổ tay nghề nghiệp hữu ích cho những đạo diễn, biên tập có thể hiểu được quy trình sản xuất chương trình kịch truyền thanh hiện đại.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3119
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Thanh Hoa.pdf736 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.