Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3116
Title: Bảo vệ quyền trẻ em trên báo mạng điện tử hiện nay
Authors: Vũ, Thanh Loan
Advisor: Nguyễn, Thành Lợi
Keywords: Bảo vệ;Quyền trẻ em;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 145tr.
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý thuyết về bảo vệ quyền trẻ em trên báo mạng điện tử hiện nay ở nước ta, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng công tác bảo vệ quyền trẻ em trên ba báo điện tử, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ quyền trẻ em trên báo chí nói chung và báo mạng điện tử nói riêng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3116
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vũ Thanh Loan.pdf3.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.