Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3115
Title: Nhận diện mô hình tòa soạn báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Liên
Advisor: Trương, Thị Thông
Keywords: Nhận diện;Mô hình;Tòa soạn;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 122tr.
Abstract: Luận văn Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận, cơ cấu tổ chức tòa soạn và thực tiễn hoạt động của một số tờ báo mạng điện tử ở Việt Nam trên cơ sở đó xác định yêu cầu, đề xuất giải pháp xây dựng mô hình tòa soạn báo mạng điện tử góp phần đảm bảo cho hoạt động báo mạng điện tử theo đúng mục đích, tôn chỉ, thực sự là cơ quan ngôn luận của hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, các ngành, đoàn thể, diễn đàn của nhân dân, vũ khí sắc bén trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận ở Việt Nam và trên thế giới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3115
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Lien.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.