Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3114
Title: Hiệu quả thông tin về y tế trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng
Authors: Phạm, Thị Hồng Hạnh
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Hiệu quả;Thông tin;Y tế;Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 138tr.
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả thực tế của thông tin y tế trên sóng của Đài PT – TH Hải Phòng, từ đó luận văn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin về lĩnh vực này trong tương lai.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3114
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Hong Hanh.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.