Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3112
Title: Nâng cao chất lượng chương trình "phía sau bản án" của truyền hình công an nhân dân hiện nay
Authors: Ngô, Phương Loan
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Chất lượng;Chương trình;Truyền hình;Công an nhân dân
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 103tr.
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và đánh giá đúng thực trạng chất lượng chương trình “Phía sau bản án” của Truyền hình Công an nhân dân, luận văn đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình “Phía sau bản án” của Truyền hình Công an nhân dân đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng xem truyền hình, đồng thời cũng giúp chương trình làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền được giao phó.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3112
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Phuong Loan.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.