Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3111
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình thông tấn
Authors: Lê, Thị Thùy Anh
Advisor: Trần, Bảo Khánh
Keywords: Chất lượng;Bản tin;Thời sự;Truyền hình
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 135tr.
Abstract: Thông qua việc khảo sát công chúng, phân tích thực trạng chất lượng của chương trình thời sự trên truyền hình Thông tấn hiện nay, tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng chương trình thời sự nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng bản tin thời sự của Truyền hình Thông tấn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3111
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Thuy Anh.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.