Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3110
Title: Báo chí Thái Bình tuyên truyền phát triển kinh tế biển
Authors: Lâm, Văn Minh
Advisor: Phạm, Tất Thắng
Keywords: Báo chí;Thái Bình;Phát triển kinh tế;Biển;Tuyên truyền
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 135tr.
Abstract: Trên cơ sở lý luận báo chí, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng báo chí Thái Bình tuyên truyền phát triển kinh tế biển, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền phát triển kinh tế biển của báo chí Thái Bình.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3110
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lam Van Minh.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.