Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/311
Title: Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính cấp tỉnh ở Bắc Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Đại Thắng
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Đào tạo;Bồi dưỡng;Công chức;Bắc Ninh
Issue Date: 2012
Abstract: Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước và thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính cấp tỉnh ở Bắc Ninh. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng công chức hành chính cấp tỉnh theo yêu cầu cải cách hành chính ở tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/311
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Dai Thang.pdf755.19 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.