Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3109
Title: Báo chí Hưng Yên với vấn đề bảo vệ lợi ích công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Authors: Nguyễn, Thu Nguyệt
Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo chí;Hưng Yên;Bảo vệ;Lợi ích;Công nhân;Khu công nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 127tr.
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động của báo chí Hưng Yên trong việc bảo vệ lợi ích công nhân lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, luận văn đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trong vấn đề bảo vệ lợi ích cho công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3109
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thu Nguyet.pdf842.02 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.