Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3107
Title: Đổi mới tổ chức tòa soạn và xây dựng quy trình sản xuất cho hai phiên bản báo Bắc Giang hiện nay
Authors: Đỗ, Thành Nam
Advisor: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Đổi mới;Tổ chức;Tòa soạn;Báo chí;Bắc Giang
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 135tr.
Abstract: Luận văn Nghiên cứu quá trình chuyển đổi từ tòa soạn chỉ có một phiên bản báo in sang tòa soạn có hai phiên bản báo in và báo mạng điện tử của tòa soạn báo Bắc Giang để rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức tòa soạn và xây dựng quy trình sản xuất cho hai phiên bản Báo Bắc Giang hiện nay, trở thành một tờ báo địa phương đa phương tiện có chất lượng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3107
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Thanh Nam.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.