Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3105
Title: Đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình trên các ấn phẩm của Báo Phụ nữ Việt Nam:
Authors: Nguyễn, Ngọc Hạnh
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Đấu tranh;Phòng chống;Bạo lực gia đình;Báo Phụ nữ Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 125tr.
Abstract: Trên cơ sở phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và pháp lý về vai trò của báo chí, Báo Phụ nữ Việt Nam trong đấu tranh phòng chống BLGĐ và khảo sát, đánh giá đúng thực trạng đấu tranh phòng chống BLGĐ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em trên Báo Phụ nữ Việt Nam, luận văn đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao vai trò của Báo Phụ nữ Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống BLGĐ gia đình bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3105
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ngoc Hanh.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.