Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3104
Title: Vấn đề pháp lý của nhà báo trong tác nghiệp báo chí điều tra ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Pháp lí;Nhà báo;Báo chí;Tác nghiệp;Điều tra;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.-
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết về báo chí điều tra và thực tiễn môi trường pháp lý của nhà báo điều tra trong quá trình tác nghiệp ở nước ta hiện nay, luận văn nghiên cứu thực trạng nhận thức và vận dụng các văn bản pháp lý của nhà báo điều tra, những rắc rối pháp lý nhà báo điều tra thường gặp trong quá trình tác nghiệp, từ đó, đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động tác nghiệp của nhà báo điều tra ở nước ta hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3104
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thanh Thuy.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.