Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3102
Title: Báo chí Bắc Kạn với vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết Thu
Keywords: Báo chí;Bắc Kạn;Bảo tồn;Phát huy;Bản sắc văn hóa;Dân tộc Tày
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 127tr.
Abstract: Thông qua khảo sát các tác phẩm báo chí trên Báo Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, Chương trình phát thanh tiếng Tày của Đài Phát thanh -Truyền hình Bắc Kạn từ nhiều bình diện, đề tài nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng công tác truyền thông về bản sắc văn hóa dân tộc Tày, qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí tại tỉnh Bắc Kạn, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3102
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Nga.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.