Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3101
Title: Báo in với công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở Việt Nam giai đoạn hiện nay
Authors: Bùi, Thị Hạ
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Báo in;Công tác;Tuyên truyền;Chính sách dân tộc;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 142tr.
Abstract: Luận văn góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của báo in với công tác tuyên truyền CSDT; khảo sát thực trạng báo in với công tác tuyên truyền CSDT cho đồng bào vùng DTTS&MN, trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, giải pháp phát huy vai trò của báo in trong công tác tuyên truyền CSDT ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3101
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Ha.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.